ajććć

Możesz odliczyć wydatki na leki.
Podatnik z prawem do ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wydatki na leki, nawet gdy ich przyjmowanie nie jest związane z przyczyną niepełnosprawności.
Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego PAMA, wyjaśnia, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik będący osobą niepełnosprawną lub która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, obniża podstawę opodatkowania o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym. Wydatki na cele rehabilitacyjne stanowią m.in. wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
- Aby z odliczenia skorzystać, konieczne jest stwierdzenie lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna takie leki stosować - wskazuje Paweł Małecki.
Dodaje, że nie ma wzorów tych zaświadczeń. Najlepszym dowodem może być odpis karty leczenia z zaleceniem stosowania leków. Może nim też być wydane zaświadczenie z pieczątką lekarza. Z ustawy o PIT nie wynika konieczność związku zażywanych leków z niepełnosprawnością. Urząd Skarbowy Warszawa-Praga w piśmie z 5 kwietnia 2007 r. (nr 1434/SD-DF/415/3a/AP/07) informuje, że osoba niepełnosprawna z powodu częściowej utraty wzroku oraz niepełnosprawności ruchowej może odliczyć od podstawy opodatkowania na zakup leków związanych z chorobą serca, na którą leczy się podatnik od wielu lat u kardiologa. Nie musi istnieć bezpośredni związek zażywanych leków z niepełnosprawnością.
PRZYKŁAD: ODLICZENIE W PIT WYDATKÓW NA LEKI
Lekarz zalecił podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną, stałe leków. Podatnik w 2008 roku od stycznia do listopada ponosił wydatki miesięczne na leki w wysokości 190 zł. Jaką kwotę może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Podatnik będzie mógł odliczyć od swojego dochodu w rozliczeniu PIT za 2008 rok 990 zł. W zeznaniu uwzględnia się wydatki w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Podatnik przez 11 miesięcy wydawał na leki po 190 zł. Zatem kwota to odliczenia to 990 zł (11 miesięcy po 90 zł).
Źródło: Gazeta PrawnaUrząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kont podatkowych, terminowe księgowanie przypisów, odpisów i wpłat,
* terminowe sporządzanie postanowień, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
* kontrolowanie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych,
* terminowe dokonywanie zwrotów,
* dokonywanie anlizy kart kontowych podatnika

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
o minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku w komórce księgowo-finansowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o samodzielność i zdolość anlitycznego myślenia,
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* umiejetność obsługi programu POLTAX 2B,
* staż pracy w organach skarbowych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dabrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie " OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12Koszty uzyskania i diety kierowców prowadzących działalność


Diety za podróże służbowe może zaliczyć do kosztów również kierowca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Podróżą służbową jest każda podróż osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która pozostaje w związku z tą działalnością i ma na celu osiągnięcie przychodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych w kraju i za granicą, będąc kierowcą we własnej firmie. Przedsiębiorstwo, w którym pracował wcześniej, wypłacało mu diety za podróże. Podatnik zwrócił się więc do urzędu skarbowego z pytaniem, czy jako osoba prowadząca działalność może wydatki z tytułu wyjazdów w kraju i za granicą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jednak urząd skarbowy stwierdził, że wykonywanie czynności kierowcy nie może być uznane za podróż służbową. Zdaniem organu podatkowego za podróż taką można uznać przykładowo wyjazd po zakup środka trwałego. Dyrektor izby skarbowej podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, stwierdzając, że wyjazdy podatnika stanowią podstawowe czynności w działalności gospodarczej, a nie podróże służbowe. Nie ma zatem podstaw do naliczania diet. W skardze do WSA podatnik zarzucił organom naruszenie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił poglądów organów skarbowych i uchylił ich decyzje. Zdaniem sądu podróżą służbową jest każda podróż osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która pozostaje w związku z tą działalnością i ma na celu osiągnięcie przychodu. WSA dodał, że organy dokonały błędnej interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji skoro podróże przedsiębiorcy-kierowcy stanowią podróże służbowe, to stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone diety, z tytułu wyjazdów dokonywanych przez prowadzącego działalność gospodarczą, do wysokości określonej rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm. oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.), stanowią koszty uzyskania przychodów. Ponadto sąd stwierdził, że nieuprawnione było stanowisko organów podatkowych, według którego realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług transportowych) nie wchodzi w zakres podróży służbowych, natomiast podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/WA 120/07

Anna KowalskaDziś przeczytałam:

Osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu wydatki na komputer, jeśli pomaga w rehabilitacji. Fiskus się na to zgadza
autor: Bartosz Siedlik
źródło: Fotorzepa


To dobra wiadomość dla chorych, którzy za pomocą komputera komunikują się ze światem zewnętrznym i załatwiają swoje codzienne sprawy. Dzięki odliczeniu mogą bowiem znacznie zmniejszyć swoje zobowiązania wobec urzędu.

Przypomnijmy, że ulga przysługuje m.in. na zakup sprzętu i urządzeń, które są niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają niepełnosprawnej osobie wykonywanie czynności życiowych, stosownie do jej potrzeb. Czy takie funkcje spełnia sprzęt komputerowy?

Wpływ na psychikę

Laptop i drukarka jest dla mnie jak proteza dla osoby po amputacji kończyny – takiego argumentu użył we wniosku o interpretację niepełnosprawny cierpiący na chorobę Parkinsona.

Jedną z jego dolegliwości jest mikrografia, czyli pisanie małych, nieczytelnych liter. Dlatego ma problemy z załatwianiem różnych codziennych spraw. Korzystanie z laptopa ma to ułatwić, poza tym umożliwi mu rozwijanie zainteresowań (jest filatelistą i numizmatykiem) i korespondencję z kolegami. Dzięki temu czuje się lepiej psychicznie. Uważa, że może skorzystać z ulgi.

Warszawska izba skarbowa nie miała nic przeciwko temu (interpretacja nr IPPB4/415-444/09-4/JS).

Pozytywną wykładnię dostał też głuchoniemy inwalida, któremu komputer umożliwia porozumiewanie się językiem migowym. Dzięki temu kontaktuje się ze Związkiem Głuchych, lekarzem oraz innymi osobami.

Poza tym Internet ułatwia mu załatwianie innych spraw (jest po dwóch operacjach kolana i ma problemy z poruszaniem się). Wydatki na komputer może odliczyć od dochodu (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB4/415-635/09-4/JS).

Prawo do ulgi ma także podatnik, który kupił komputer niepełnosprawnej córce korzystającej z indywidualnego toku nauczania. Ma on być pomocny w jej rozwoju (interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, nr PW2/415/0014/06).

Codzienna pomoc

Te interpretacje wskazują, że osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mają spore szanse na odliczenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego. Dobrym argumentem są przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wynika z nich, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Definicja rehabilitacji jest więc szeroka, a przecież komputer to okno na świat wielu chorych osób i na pewno ułatwia ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Urząd nie powinien więc kwestionować prawa do odliczenia.

Chociaż może oczywiście zweryfikować, czy inwestycja w sprzęt faktycznie była związana z potrzebami niepełnosprawnego. Przyda się tu niewątpliwie opinia lekarza, potwierdzająca potrzebę jego używania.

Trzeba też mieć dowód poniesienia wydatku, np. fakturę lub rachunek.

Opinia

dr Adam Bartosiewicz współautor komentarza do ustawy o PIT

Nie powinno być wątpliwości, że komputer ułatwia niepełnosprawnemu wykonywanie czynności życiowych. Przy niektórych schorzeniach ciężko utrzymywać codzienny kontakt ze światem i integrować się. Komputer to umożliwia, pomaga w rehabilitacji. Uważam też, że można go uznać za sprzęt o indywidualnym przeznaczeniu, gdyż choćby w systemie Windows są narzędzia pozwalające na korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym. Komputer z tymi aktywowanymi funkcjami staje się sprzętem „indywidualnym”. Warunkiem ulgi nie jest posiadanie zaświadczenia od lekarza o konieczności używania komputera w rehabilitacji, na pewno jednak taki dokument nie zaszkodzi w razie kontroli urzędu.

No to możemy odpisywać /mając stopień niepełnosprawności/Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy metrolog w Laboratorium Siły i Ciśnienia Zakładu Mechaniki i Akustyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie prac związanych z odtwarzaniem i przekazywaniem jednostki ciśnienia,
* wzorcowanie ciśnieniomierzy,
* udział w aktualizacji i opracowywaniu dokumentów systemu zarządzania w Laboratorium,
* udział w porównaniach międzylaboratoryjnych – krajowych i międzynarodowych – wykonywanie pomiarów.
* opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów,
* uczestnictwo we współpracy z instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie prac laboratorium,
* udział w prowadzeniu szkoleń w zakresie wzorcowania ciśnieniomierzy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne, preferowany kierunek: mechatronika, mechanika, elektronika lub pokrewny lub uniwersyteckie o kierunku fizyka (preferowana specjalność: fizyka doświadczalna).
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość języka angielskiego,
o umiejętność analizowania wyników prowadzonych pomiarów i wyciągania wniosków, szacowania niepewności pomiaru,
o umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu Office (Word, Excel),
o rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
* zainteresowanie pracą badawczą,
* zainteresowania matematyczne,
* znajomość drugiego języka obcego (niemiecki, francuski).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 581 95 47

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-31

pod adres:

Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
Elektoralna 2
00-139 Warszawa

lub składać w Recepcji w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „oferta pracy - starszy metrolog M33”.