ajććć

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kont podatkowych, terminowe księgowanie przypisów, odpisów i wpłat,
* terminowe sporządzanie postanowień, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
* kontrolowanie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych,
* terminowe dokonywanie zwrotów,
* dokonywanie anlizy kart kontowych podatnika

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
o minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku w komórce księgowo-finansowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o samodzielność i zdolość anlitycznego myślenia,
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* umiejetność obsługi programu POLTAX 2B,
* staż pracy w organach skarbowych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dabrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie " OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12